Loading...
ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА МЪЛНИЕЗАЩИТА 2022-11-14T07:42:19+00:00

Нива на мълниезащита на обектите в зависимост от класа на функционална пожарна опасност и обобщена оценка на риска:

Клас на функционална пожарна опасност Описание Подклас Видове сгради и помещения съгласно ЗУТ Площ, включително и прилежащи открити пространства Ниво на мълниезащита
Ф1 Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи и хотелиерството и услугите – за постоянно и временно, в т.ч. денонощно обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения Ф1.1 Детски градини и ясли; специални заведения за деца с увреждания; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания; лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове, центрове за хемодиализа, диагностично-консултативни центрове, детски консултации, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища

1500

1000

500

200

I, II

II

III

III

Ф1.2 Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и др. санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели

2000

1500

800

400

II

II

III

III

Ф1.3 Многофамилни жилищни сгради

2000

1000

500

200

III

III

IV

IV

Ф1.4 Еднофамилни жилищни сгради

Ориентировъчните нива на мълниезащита на производствените, складовите помещения, в т.ч. лаборатории и работилници

Категория по пожарна опасност Пожарна характеристика и физико-химични свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете

Ниво на

мълниезащита

1 2 3 4
Ф5А

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения, свързани с получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Горими газове, включително и втечнени горими газове

2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 oС (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.)

3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при съприкосновението с вода или от взаимодействието с кислород от въздуха

Когато веществата по т. 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват взривоопасни смеси в обем до 5 % вкл. от свободния обем на помещението, същото се отнася към категория В по пожарна опасност.

*Цехове, инсталации, помещения и складове в които се използват метален натрий или калий, бариев прекис,  алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове, свързани с обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употреба, получване, съхраняване и регенерация на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др.п.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове, свързани с обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекуперация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 oС и по-ниска; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 oС и по-ниска; *Бояджийски помещения и камери в които се използва като разтворител ЛЗТ; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помеще-ния и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.п. I
Ф5Б

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения, свързани с получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура от 28 до 55 oС включително (керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.)

2. Течности, нагрети при условията на производство, получаване, обработване,използване и съхранение над пламната им температура

3. Прахове или влакна с долна концентрационна граница на възпламеняване по-малко или равно на 65g/m3

Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват взривоопасни смеси в обем до 5 % включително от свободния обем на помещението, същото се отнася към категория В по пожарна опасност.

*Цехове, свързани с производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози, и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за взривоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески, сенни брашна, прес-прахове, сапунени,  пластмасови и други прахове); *Полировъчни помещения, цехове и отделения за шлифоване на дърво, бакелит и други горими продукти; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55oС включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 oС включително; *Цехове за амониево-селитреното производство; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации, други апарати, съоръжения и проводи, за производство и употреба на амоняк; *Кислородни станции и уредби; *Производство и съхраняване на сяра и други подобни продукти. I
Ф5В

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения, свързани с получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 oС (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)

2. Прахове или влакна с долна концентрационна граница на възпламеняване, по-голяма от 65 g/m3 (прах – цинков, целулозно-лигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)

3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 0С включително и които не се отнасят към категория А или Б

4. Твърди горими вещества и продукти

5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж

6. Горими продукти в насипно и пакетирано състояние

*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост; *Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др.п. и складови помещенията за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на компютърна, телекомуникационна, удио и видео техника; *Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друга апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и други); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 °С; *Цехове и помещения за кристализация, гранулация, сушене, охлаждане, опаковане на амониева селитра; *Цехове, и други помещения използавщи за лъчисто отопление газови отоплителни уреди на метан; *Цехове с технологични инсталации, използващи като гориво газове за производствения процес; *Сгради за ремонт поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери/; *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства. I
Ф5Г

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения, свързани с получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория А или Б

2. Горими течности, газове и твърди продукти (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване

*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи;*Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др.п., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устрой-ства с прекъсвачи, трансформатори и друга апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Високоволтови съоръжения; *Монтажно-заваръчни цехове и др.п. II
Ф5Д

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения, свързани с получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

– негорими вещества и продукти

– горими вещества и продукти в мокри технологични процеси

*Механични цехове за студена обработка на метали (освен магнезиеви сплави), смесване на руда, содово производство (освен пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено щамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими продукти; *Цехове за мокри процеси при текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електро-станциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амониево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др.п. II, III
error: Копирането не е позволено!!!